Forståelse og Overholdelse af GHG-protokollen

Introduktion til GHG-protokollen

GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) er en global standard for at måle og styre drivhusgasemissioner fra private og offentlige virksomheder, og den er udviklet i samarbejde mellem World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Protokollen giver virksomheder en omfattende, fleksibel ramme for at forstå, kvantificere og håndtere deres drivhusgasemissioner. Denne artikel vil dykke ned i GHG-protokollens struktur og give en guide til, hvordan virksomheder kan overholde de gældende regler og forskrifter.

GHG-protokollens Struktur

GHG-protokollen opdeles primært i to standarder: Corporate Standard og Project Protocol.

Corporate Standard

Corporate Standard er designet til at hjælpe virksomheder med at udarbejde deres drivhusgasregnskaber på en ensartet og troværdig måde. Den fokuserer på følgende aspekter:

 1. Afgrænsning af virksomhedens grænser: Dette indebærer at definere, hvilke dele af virksomheden og hvilke typer aktiviteter der skal medtages i regnskabet. Der findes to metoder til at definere grænser: equity share og operational control.
 2. Identifikation af emissioner: Emissioner klassificeres i tre scopes:
  • Scope 1: Direkte emissioner fra kilder, som virksomheden ejer eller kontrollerer, f.eks. køretøjer og fabrikker.
  • Scope 2: Indirekte emissioner fra indkøbt energi, såsom elektricitet, damp, varme og køling.
  • Scope 3: Andre indirekte emissioner, der forekommer i værdikæden, både opstrøms og nedstrøms.

Project Protocol

Project Protocol hjælper med at kvantificere reduktioner i drivhusgasemissioner fra specifikke projekter. Det giver vejledning i at identificere og måle reduktioner, der går ud over det, der ville være sket i fravær af projektet.

Overholdelse af GHG-protokollen

At overholde GHG-protokollen kræver en systematisk tilgang, som sikrer nøjagtighed, gennemsigtighed og pålidelighed i emissionernes rapportering. Her er nogle trin, som virksomheder kan følge:

1. Etablering af en Intern Klimastrategi

Først og fremmest skal virksomheden etablere en intern klimastrategi. Denne strategi bør omfatte klare mål for reduktion af drivhusgasemissioner, en plan for at nå disse mål og en struktur for regelmæssig evaluering og opdatering af planen.

2. Uddannelse og Træning

Det er vigtigt, at medarbejdere på tværs af virksomheden forstår GHG-protokollen og dens krav. Dette indebærer at tilbyde træning og workshops, hvor de relevante medarbejdere lærer, hvordan de skal indsamle, analysere og rapportere data i overensstemmelse med protokollen.

3. Dataintegration og -styring

Virksomheden skal udvikle systemer til at indsamle og styre data om deres emissioner. Dette inkluderer at vælge passende software og værktøjer, der kan håndtere store datamængder og sikre dataintegritet. Derudover skal der være klare procedurer for, hvordan data indsamles, valideres og rapporteres.

4. Gennemsigtighed og Dokumentation

En central del af GHG-protokollen er gennemsigtighed. Virksomheder skal sørge for, at deres metoder og resultater er veldokumenterede og tilgængelige for interessenter. Dette omfatter at offentliggøre årlige drivhusgasrapporter, der beskriver virksomhedens emissioner og de metoder, der er brugt til at beregne dem.

5. Revision og Verifikation

For at sikre nøjagtighed og troværdighed bør virksomheder overveje at få deres drivhusgasregnskaber revideret og verificeret af tredjeparter. Dette kan hjælpe med at identificere fejl og forbedringsmuligheder samt styrke tilliden blandt interessenter.

Fordele ved Overholdelse

At overholde GHG-protokollen giver flere fordele for virksomheder:

 1. Forbedret Risikostyring: Ved at forstå og styre deres emissioner kan virksomheder bedre håndtere risici forbundet med klimaændringer og reguleringsændringer.
 2. Øget Effektivitet: Identifikation og reduktion af emissioner kan føre til forbedret energieffektivitet og reducerede omkostninger.
 3. Styrket Brand og Omdømme: Virksomheder, der tager ansvar for deres miljøpåvirkning, kan opnå et stærkere omdømme og differentiere sig fra konkurrenterne.
 4. Forberedelse til Fremtidige Regler: Ved at overholde GHG-protokollen er virksomheder bedre rustet til at tilpasse sig nye miljøreguleringer og standarder.

Konklusion

GHG-protokollen er et vigtigt værktøj for virksomheder, der ønsker at tage ansvar for deres klimaaftryk og arbejde mod bæredygtighed. Ved at følge protokollen kan virksomheder ikke kun overholde gældende regler, men også opnå fordele i form af bedre risikostyring, øget effektivitet og styrket omdømme. Implementeringen af en systematisk og gennemsigtig tilgang til drivhusgasregnskab er afgørende for at sikre, at virksomheder kan bidrage til at tackle de globale klimaudfordringer effektivt.